กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเจิด แขกเพ็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ