กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรา สันธนโยธิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภวิชญ์ เพสัมพันธ์
ครู คศ.1