กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัญญดา เทียนคล้าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์