กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา ศรีเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย